cool hit counter

Tin tức

Hòa Thượng thăm trường hạ Q.Bình Tân, H.Bình Chánh


Sáng 25-6 Hòa Thượng Trưởng Ban cùng ban chỉ đạo an cư đã đến viếng thăm và sách tấn chư Tăng Ni đang an cư tại các trường hạ tâp trung tại huyện Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Nhân chuyến viếng thăm mùa an cư này, Hòa Thượng đã có đôi lời sách tấn đến các hành giả an cư tại đạo tràng. Hòa Thượng đã chia sẽ về những kinh nghiệm trên bước đường tu, người tu cần đạt tới đỉnh cao nhất đó là buông được hết tất cả , quên đi cái thân ngũ uẩn của mình , có như vậy mới đạt đến được cùng tột của cội nguồn, khi tâm đứng yên sẽ nhìn thấy bên kia là bầu trời sáng , ngũ uẩn thân sẽ chấm dứt và khi đó pháp thân sẽ hiện ra. Ngài cũng dạy rằng trên bước đường tu, người xuất gia không nên chấp tướng, hành bồ tát pháp ở thế giới ta bà nhưng tâm không rời an dưỡng quốc, tùy duyên nhưng bất biến, phải tìm ra được yếu chỉ của Đức Phật để ứng dụng mong cầu được giải thoát .

 

Hòa Thượng thăm trường hạ Q.Bình Tân, H.Bình Chánh

Hòa Thượng thăm trường hạ Q.Bình Tân, H.Bình Chánh

Hòa Thượng thăm trường hạ Q.Bình Tân, H.Bình Chánh

Hòa Thượng thăm trường hạ Q.Bình Tân, H.Bình Chánh

Hòa Thượng thăm trường hạ Q.Bình Tân, H.Bình Chánh

Hòa Thượng thăm trường hạ Q.Bình Tân, H.Bình Chánh

Hòa Thượng thăm trường hạ Q.Bình Tân, H.Bình Chánh

Hòa Thượng thăm trường hạ Q.Bình Tân, H.Bình Chánh

Hòa Thượng thăm trường hạ Q.Bình Tân, H.Bình Chánh

Hòa Thượng thăm trường hạ Q.Bình Tân, H.Bình Chánh

Hòa Thượng thăm trường hạ Q.Bình Tân, H.Bình Chánh

Hòa Thượng thăm trường hạ Q.Bình Tân, H.Bình Chánh

Hòa Thượng thăm trường hạ Q.Bình Tân, H.Bình Chánh