cool hit counter

Trí Quảng Toàn Tập - Quyển VI HT THÍCH TRÍ QUẢNG


Sách / Trí Quảng Toàn Tập - Quyển VI / Đảnh lễ Bồ tát

Lần nghe: 94.468

Kinh Pháp Hoa quy định Bồ tát là những người làm lợi ích cho chúng sanh và được sự hộ niệm của chư Phật. Có ba cấp bậc Bồ tát. Ở dạng cao nhất là Bồ tát Tùng địa dũng xuất, hay Bồ tát Pháp thân là thị tùng của Pháp thân Phật. Các Ngài trụ trong thế giới Thường Tịch Quang ở ngoài tầm mắt của phàm phu. Chỉ sau khi thành tựu ba pháp là đại từ bi, nhẫn nhục và nhứt thiết pháp Không, chúng ta dự vào hội không trung thuyết pháp mới diện kiến được các Ngài. Nhờ lực gia trì của các Bồ tát vô hình này, chúng ta tu dưới dạng thức nào cũng giữ gìn và phát triển tâm Bồ đề được.

Kế đến là Bồ tát mười phương lai thính Pháp Hoa kinh, hay Bồ tát thị tùng Báo thân Phật có tám mươi ngàn vị. Nhưng đến hội không trung thuyết pháp, con số này tăng lên thành nhị vạn, bát vạn, bát thập vạn ức na do tha. Con số này cũng là số biến không cùng. Muốn đảnh lễ các ngài, chúng ta phải thâm nhập được thế giới Thật Báo trang nghiêm.

Thập phương du hóa Bồ tát đông vô số, thu hẹp lại trong hội Pháp Hoa nêu danh ba mươi bảy vị tiêu biểu cho ba mươi bảy Trợ đạo phẩm. Hàng ngày kính lễ ba mươi bảy vị Bồ tát này để kiểm tra tâm thức và cuộc sống của chúng ta cho tương ưng với ba mươi bảy pháp thánh thiện. Hay nói cách khác, tập làm theo hạnh nguyện của các ngài, sẽ nhận được lực Bồ tát hộ niệm trong thế liên hoàn hỗ tương, chúng ta sẽ dễ dàng tạo được công đức.

Hạng cuối cùng là Bồ tát mới phát tâm, hay những người cùng tu chung. Đây là Bồ tát từ nhân hướng quả khác với Bồ tát lớn vừa nói là Bồ tát từ quả hướng nhân. Chúng ta tôn trọng và từng bước dìu dắt người mới phát tâm tiến thân trên đường đạo hạnh. Tuy nhiên, muốn giúp đỡ họ, chúng ta cần phải được sự trợ lực của hai hàng Bồ tát lớn từ quả hướng nhân. Vì các Bồ tát mới phát tâm nghiệp chướng còn nhiều, thuộc loại "Vui thì tu, buồn thì bỏ”; độ được họ không bỏ cuộc là vấn đề không đơn giản.

Trước tiên, chúng ta lạy Bồ tát mười phương lai thính Pháp Hoa kinh để tiếp nhận sự trợ lực cho ta và người. Tôi lạy Bồ tát mười phương thường thưa với các ngài rằng tôi không cần gì, nhưng quyến thuộc của tôi còn nhiều phiền não, còn có nhiều yêu cầu. Vì vậy, để giải quyết nghiệp chướng của họ và giúp đỡ họ, tôi cầu nguyện vị Bồ tát có hạnh nguyện tương ưng, xin ngài gia hộ cho họ. Nhờ Bồ tát mười phương trợ lực mà bản thân ta thăng hoa và quyến thuộc của chúng ta cũng được an vui theo.

Ngoài ra, đảnh lễ Bồ tát đến dự hội Pháp Hoa nhiều đến tám mươi muôn ức vị gợi cho chúng ta suy nghĩ ở trên thế gian này, người làm việc thiện, cứu tế xã hội, lợi ích cho cuộc đời không phải ít. Chúng ta cần liên kết với người có hiểu biết, có tính thương trong việc làm và học hỏi với họ, không thể làm một mình được. Như vậy, người tốt sẽ đến với ta để cùng nhau thực hiện điều tốt, mang an vui lợi ích cho người; đạo hạnh Bồ tát nhờ đó được tăng trưởng.

 

1.ĐẢNH LỄ BỒ TÁT MƯỜI PHƯƠNG LAI THÍNH PHÁP HOA KINH

-ĐẢNH LỄ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

Mở đầu Bồ tát lai thính Pháp Hoa kinh là Văn Thù Sư Lợi tiêu biểu cho bậc đại trí. Ngài hiện hữu từ thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, tên là Diệu Quang. Lúc đó, ngài cũng là bậc Bồ tát thượng thủ và vẫn giữ ngôi vị đó cho đến nay.

Những người được Bồ tát Văn Thù giáo hóa đều thành Phật, trong số đó có Phật Nhiên Đăng. Và chính Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Phật Thích Ca.

Ngài xuất hiện trong hội Pháp Hoa để giới thiệu Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh và ngài xuống cung rồng Ta Kiệt La giảng kinh Pháp Hoa trong tám năm. Đến hội không trung thuyết pháp, Văn Thù lại xuất hiện với nhiều Bồ tát thị tùng, đặc biệt có Long Nữ thoạt nhiên thành Phật.

Đức Phật cho biết Văn Thù là Thầy của ba đời các Đức Phật. Điều này gợi nhắc hành giả trên bước đường tu phải nương theo bậc cao đức am hiểu đúng đắn lời Phật dạy và thực hiện được cuộc sống theo tam tạng thánh điển.

Chỉ có kinh Pháp Hoa mở ra cánh cửa cho thấy Văn Thù Sư Lợi là vị cổ Phật hiện lại làm Bồ tát nên trí tuệ của ngài thật vô cùng. Từ người thấp nhất đến người cao nhất, ngài đều hiểu rõ và cưu mang, giúp họ thành Phật.

Ý thức như vậy, chúng ta càng kính lễ Bồ tát Văn Thù thì càng nỗ lực phát huy trí tuệ, đồng thời cầu nguyện trí lực của ngài soi sáng tâm trí để chúng ta đạt được sự thấy biết chính xác như thật, ngõ hầu giải quyết lợi ích cho mình và người.

 

-ĐẢNH LỄ QUAN ÂM BỒ TÁT

Khi có được trí Văn Thù rọi sáng, hay phải suy nghĩ chín chắn rồi, chúng ta mới niệm Quan Âm, tức theo hạnh đại bi cứu nhân độ thế. Vì không có trí tuệ chỉ đạo, giúp người sẽ hóa ra hại người và còn hại cả chính mình nữa.

Có trí tuệ, Bồ tát Quan Âm dạy chúng ta cách nhìn đời, thấy rõ căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, nghe rõ tiếng nói của ngũ uẩn, mới biết được người đáng độ, việc đáng cứu và giải quyết tốt đẹp cho người.

Ngoài việc cứu độ chúng sanh ở cõi Ta bà, Quan Âm còn trợ hóa Đức Phật Di Đà ở Tây phương Tịnh độ. Hành đạo ở hai trụ xứ tịnh uế tương phản như vậy cho thấy Đức Quan Âm là một vị cổ Phật tên là Chánh Pháp Minh Như Lai. Từ Phật cảnh giới, Ngài bước xuống cõi Ta bà, hiện hóa trên cuộc đời dưới ba mươi hai dạng hình khác nhau để đưa chúng sanh về bờ giải thoát.

-ĐẢNH LỄ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

Kế tiếp, đảnh lễ Vô Biên Quang Trí Thân Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát. Ngài có hạnh nguyện phóng ánh quang đến người có tịnh nhân ở Ta bà. Tiếp nhận được ánh sáng gia bị của ngài, hành giả sẽ trở nên thông minh, hiền lành, khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên, muốn nhận được lực nhiếp trì, khi niệm danh hiệu của Bồ tát Đại Thế Chí, chúng ta cần cố gắng phát huy tịnh nhân của chính mình. Ở trong đời ngũ trược ác thế, mọi người luôn sống với năm thứ nhơ bẩn là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Trái lại, theo ngài, chúng ta luôn nuôi dưỡng tịnh nhân, hay năm hạt giống thiện.

Thật vậy, sống trong kiếp trược là thời đại đấu tranh kiên cố, lòng chúng ta luôn thanh thản, khoan dung với người, không hơn thua tranh chấp, vì có hạt nhân thanh tịnh bên trong. Kiến trược là không ai bằng lòng với cuộc sống của mình, luôn luôn bực bội. Đó chính là hạt nhân ác, nên những cái họ không ưa sẽ gắn chặt với họ đời đời vĩnh kiếp. Riêng tôi, cái gì không thích, nó tự biến mất. Điều gì thích thì tự hiện ra; vì biết trồng hạt nhân thanh tịnh. Thiết nghĩ khi tâm hồn trong sạch, hay trang bị hạt nhân thanh tịnh, cảnh giới bên ngoài sẽ tự động an vui theo.

Phiền não trược của chúng sanh thì đầy dẫy, tựu trung có sáu thứ chính là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Chúng ta tự kiểm tra xem những nhơ bẩn này còn tác động thân tâm mình hay không. Đức Phật dạy phiền não phát xuất từ lòng tham. Do tham nhưng không đạt được như ý, mới sanh ra bực tức, dẫn đến mất khôn.

Chúng ta có tịnh nhân, để tâm hồn lắng yên. Nhờ vậy, thấy rõ lý nhân duyên của mọi việc trên cuộc đời, giải được những gút mắt khó khăn trong sinh hoạt đời thường; đồng thời chuẩn bị tư lương phong phú cho con đường trở về Tịnh độ của mình. Tu như vậy, khi mãn duyên ở cõi này, chắc chắn chúng ta sẽ sanh về Tịnh độ.

Trên nền tảng cần gieo trồng tịnh nhân, chúng ta tu Tịnh độ nên lưu ý nếu chỉ niệm Phật suông thì không đủ. Muốn sanh về thế giới Phật, phải nuôi điều thiện trong tâm. Trái lại, trồng toàn hạt nhân ác của Ta bà như tham lam, ghét ganh, tranh giành, sân hận, si mê, v.v… , tất nhiên vĩnh kiếp ở cõi ô trược này mà hưởng quả đã gieo.

 

-ĐẢNH LỄ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT

Ngoài ra, một vị Bồ tát rất thân thương đối với người tu Pháp Hoa, đó là ngài Thường Tinh Tấn. Trong ba mươi bảy Trợ đạo phẩm, ngài có nguyện chuyên tu Tứ Chánh cần. Ngài làm công việc duy nhất là kiểm tra chính bản thân để thanh lọc hai phần thiện ác. Đem điều thánh thiện vô lòng và thể hiện trong cuộc sống, loại bỏ điều ác xấu khỏi thân tâm.

Trong vô số kiếp quá khứ, Thường Tinh Tấn Bồ tát đã trải thân chịu cam khổ thực hành pháp tu này và phát nguyện tận vị lai kiếp hành Bồ tát đạo để trả ơn Phật bằng cách đem pháp môn mà ngài tu có kết quả để khai ngộ cho người noi theo tu hành.

Hòa thượng Niwano cũng dạy áp dụng pháp tu này bằng cách khi làm được một điều tốt thì đánh dấu bằng một hột đậu trắng. Làm điều xấu thì đánh dấu bằng một hột đậu đen. Cuối tháng kiểm lại xem thường thấy niệm ác nhiều hơn niệm thiện.

Biết như vậy, chúng ta cố gắng siêng tu, nếu ác tâm nổi lên, cần đoạn ngay, không cho phát triển và phải chân thành sám hối. Ý thức sâu sắc điều này và khởi tu từ đó mới có hy vọng đắc đạo. Theo tôi, cuộc đời là tấm gương cho chúng ta soi bóng, tội lỗi nhiều thì người khinh chê, có phước đức thì người kính trọng. Vì vậy, bị khinh chê, chúng ta cần nỗ lực siêng tu hơn. Tôi thường nhớ lời cố Hòa thượng Thiện Hoa dạy mà lấy đó làm tư lương phát huy đạo nghiệp. Ngài nhắc nhở rằng nhờ có nhiều người bài báng, chúng ta mới ra công tu hành.

Kính lễ Thường Tinh Tấn Bồ tát, chúng ta càng cố gắng vượt khó, cương quyết loại bỏ tâm xấu ác và việc làm xấu ác, siêng năng phát triển tâm tốt lành và việc làm tốt lành; đó là hạnh Bồ tát kết thành quả vị Như Lai.

 

-ĐẢNH LỄ NGUYỆT QUANG BỒ TÁT

Trang bị Bi Trí Dũng của Bồ tát Văn Thù, Quan Âm và Đắc Đại Thế, theo gương của Thường Tinh Tấn, chúng ta vào đời bắt gặp được s