cool hit counter

Trí Quảng Toàn Tập - Quyển V - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 2HT. Thích Trí Quảng


Kinh tạng Pali dạy chúng ta thực tế cuộc sống, những điều mà người tu hành phải làm, người thường phải sống. Qua kinh Đại thừa triển khai mặt siêu hình nhiều hơn và sinh hoạt tâm linh là chính yếu. Theo tinh thần này, trên bước đường tu, bước đầu chúng ta xây dựng nền tảng theo giáo lý Nguyên thủy để kiện toàn được nhân cách của chính mình. Và đi cao hơn, muốn trở thành nhà truyền giáo, phải tiến sâu vào lãnh vực tâm linh có tính cách siêu hình. Nhìn bề ngoài thì ai cũng giống nhau, nhưng quan sát ở mặt siêu hình, thấy có người thể hiện được sức thuyết phục, cảm hóa được người khác. Không phải ai cũng làm được như vậy và cũng không thể bắt chước. Người có công đức, hay thành tựu những việc khó làm, vì họ khác người ở phần siêu hình hay tâm linh; đó mới là thực chất của người tu. Và kinh điển Đại thừa muốn dạy chúng ta phát triển mặt này.

Trong pháp hội này xuất hiện Bồ tát Vô Ngôn, Thiền gọi là ngôn ngữ đạo đoạn; nghĩa là không sử dụng ngôn ngữ bình thường,