cool hit counter

Trí Quảng Toàn Tập - Quyển V - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 1


Pháp hội này chủ yếu nói về giới luật để rèn luyện đạo đức của người tu. Từ sơ tâm học đạo đến thực tu lâu năm, chúng ta thực hành giới luật trong cuộc sống như thế nào để phát huy đạo hạnh và trí tuệ là vấn đề được đặt ra.

Đối với hàng Thanh văn, theo lộ trình tất yếu là giới, định, huệ, thì khởi tu từ giới. Nhưng theo Bồ tát tạng, lại khởi tu từ huệ học; nên dạy rằng có huệ mới có giới, có đức. Không huệ mà tu là chấp giới; vì do giữ giới tự ràng buộc hạn chế mình, không thể làm được gì. Từ đó, chúng ta xuất gia học đạo thuộc Thanh văn tạng, phải phấn đấu tiến lên Bồ tát tạng hay Đại thừa, phát huy trí tuệ.

Trong lúc tu theo Thanh văn tạng, chúng ta lấy kinh luật làm chỗ nương tựa và sinh hoạt theo sự chỉ đạo của Thầy; vì chưa đủ trí tuệ. Và vị Đạo sư này phải sống trong pháp Phật, phải có trí tuệ mới có thể dìu dắt chúng ta tu đúng pháp. Nhiều người tu không có Thầy khai ngộ, hoặc theo Thầy không ngộ đạo, nên chỉ chấp một số giới điều, tự làm khổ mình, khổ người.

Theo Bồ tát tạng, vị Thầy A xà lê phải có huệ là Bát Nhã trí mới dạy được điều nào nên giữ, điều nào