cool hit counter

 

I. LƯỢC VĂN KINH

Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma Cật rằng Bồ tát quán sát chúng sanh như thế nào.

Duy Ma Cật đáp: Ví như nhà huyễn thuật thấy người huyễn của mình hóa ra, Bồ tát quán chúng sanh cũng như thế. Như người trí thấy trăng dưới nước, thấy mặt trong gương, như ánh nắng dợn, như mây giữa hư không, như bọt nước, như cây chuối bền chắc, như đại thứ năm, như ấm thứ sáu, như căn thứ bảy, như tam độc của A la hán, như tham giận phá giới của Bồ tát chứng Vô sanh nhẫn, như tập khí phiền não của Phật, như người mù thấy sắc tướng, v.v… Bồ tát quán sát chúng sanh cũng như thế đó.

Ngài Văn Thù hỏi: Nếu Bồ tát quán sát như thế phải thực hành lòng Từ thế nào.

Duy Ma Cật đáp: Bồ tát quán sát như thế rồi tự nghĩ rằng ta phải vì chúng sanh nói pháp như trên. Đó là lòng Từ chân thật. Thực hành lòng Từ tịch diệt bởi vì không sanh. Thực hành lòng Từ không nóng bức, bởi không có phiền não. Thực hành lòng Từ bình đẳng, bởi ba đời như nhau. Thực hành lòng Từ A la hán vì phá các giặc kiết sử. Thực hành lòng Từ Bồ tát vì an vui chúng sanh. Thực hành lòng Từ Như Lai vì được tướng như như. Thực hành lòng Từ của Phật vì giác ngộ chúng sanh. Thực hành lòng Từ không có chi sánh bằng vì đoạn các ái kiến. Thực hành lòng Từ không nhàm mỏi, quán Không, vô ngã. Thực hành lòng Từ pháp thí, lòng Từ trì giới, lòng Từ nhẫn nhục, lòng Từ tinh tấn, lòng Từ Thiền định, lòng Từ trí tuệ v.v… Lòng Từ của Bồ tát là như thế đó.

Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi sao gọi là lòng Bi.

Duy Ma đáp: Bồ tát làm công đức gì đều cốt để cho chúng sanh.

- Sao gọi là lòng Hỷ?

- Có lợi ích đều hoan hỷ, không hối hận.

- Sao gọi là lòng Xả?

- Những phước báu đã làm không có hy vọng quả báu cho riêng mình.

Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Sự sanh tử đáng sợ, Bồ tát nên nương vào đâu.

Duy Ma đáp: Bồ tát nên nương vào công đức lực của Như Lai.

- Bồ tát muốn nương vào công đức lực của Như Lai, nên trụ vào đâu?

- Nên trụ ở việc độ thoát tất cả chúng sanh.

- Muốn độ chúng sanh, nên trừ bỏ những gì?

- Nên trừ bỏ những phiền não của mình, v.v…

- Pháp thiện và pháp bất thiện lấy gì làm gốc?

- Cái thân là gốc.

- Thân lấy gì làm gốc?

- Tham dục là gốc.

- Tham dục lấy gì làm gốc?

- Phân biệt quấy bậy là gốc, tư tưởng điên đảo là gốc, không có chỗ trụ là gốc. Văn Thù Sư Lợi, do nơi gốc không có chỗ trụ, người ta tạo ra tất cả pháp.

Lúc ấy, trong nhà Duy Ma có một Thiên nữ thấy các vị trời, người đến nghe pháp, liền hiện thân ra tung rải hoa trời trên mình các vị Bồ tát và Thanh văn. Khi hoa đến mình các vị Bồ tát đều rơi hết, đến các vị Thanh văn đều dính lại. Các ngài dùng thần lực phủi hoa, mà hoa cũng không rớt.

Lúc ấy, Thiên nữ hỏi Xá Lợi Phất tại sao phải phủi hoa. Xá Lợi Phất đáp vì hoa này không như pháp, nên ngài phủi.

Thiên nữ nói: Chớ bảo hoa này không như pháp, vì hoa này không có phân biệt. Tự ngài phân biệt mà thôi. Nếu người xuất gia ở trong Phật pháp có phân biệt là không như pháp. Nếu không phân biệt là như pháp. Hãy xem các vị Bồ tát có dính hoa đâu, vì đã đoạn hết tưởng phân biệt, v.v… Do tập khí kiết sử chưa dứt nên hoa mới dính nơi thân. Còn người kiết tập hết rồi, hoa không dính được.

Xá Lợi Phất hỏi: Thiên nữ ở nhà này đã được bao lâu?

- Tôi ở nhà này cũng như ngài được giải thoát.

- Ở đây đã lâu vậy sao?

- Ngài giải thoát cũng lâu lắm sao?

Xá Lợi Phất lặng thinh không đáp.

Thiên nữ nói: Tại sao vị trí tuệ bậc nhất lại im lặng?

- Giải thoát không có ngôn thuyết, nên ta không biết nói làm sao.

Thiên nữ nói: Ngôn thuyết, văn tự đều là tướng giải thoát. Vì giải thoát không có ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Văn tự cũng vậy. Thế nên, ngài Xá Lợi Phất chớ nên rời văn tự mà nói giải thoát, vì tất cả pháp là tướng giải thoát.

Xá Lợi Phất hỏi: Không cần ly dâm, nộ, si được giải thoát sao?

Thiên nữ đáp: Phật vì kẻ tăng thượng mạn nói ly dâm, nộ, si là giải thoát. Nếu với kẻ không tăng thượng mạn thì Phật nói tánh của dâm, nộ, si là giải thoát.

Xá Lợi Phất nói: Hay thay Thiên nữ, nàng chứng cái gì mà biện tài như thế.

Thiên nữ đáp: Tôi không được, không chứng, mới được biện tài như thế. Nếu có được, có chứng thì ở trong Phật pháp là kẻ tăng thượng mạn.

Xá Lợi Phất hỏi: Ở trong ba thừa, nàng cầu thừa nào.

Thiên nữ nói: Cần pháp Thanh văn để hóa độ chúng sanh, tôi làm Thanh văn. Cần pháp nhân duyên để hóa độ, tôi làm Bích chi Phật. Cần pháp đại bi để hóa độ chúng sanh, tôi làm Đại thừa. Thưa Xá Lợi Phất, như người vào rừng chiêm bặc chỉ ngửi thấy mùi chiêm bặc, không có mùi hương nào khác, v.v… Thưa ngài Xá Lợi Phất, tôi ở nhà này đã mười hai năm chưa từng nghe nói pháp Thanh văn, Bích chi Phật. Chỉ nghe đại từ đại bi của Bồ tát và những pháp bất khả tư nghì của chư Phật.

Xá Lợi Phất, trong nhà này thường hiện ra tám pháp chưa từng có, khó được:

1- Nhà này thường dùng hào quang màu vàng ròng mà soi sáng. Chẳng dùng ánh sáng mặt trời mặt trăng.

2- Khi người ta vào nhà này, chẳng bị các thứ cấu nhơ làm rối loạn.

3- Nhà này thường có Đế Thích, Phạm vương, Tứ Thiên vương, chư Bồ tát các phương khác nhóm họp không dứt.

4- Nhà này là nơi thường thuyết giảng sáu pháp Ba la mật.

5- Nhà này là nơi thường trỗi nhạc bậc nhất của trời người, vang ra vô lượng pháp âm.

6- Nhà này có bốn kho tàng lớn chứa đầy món báu giúp cho kẻ nghèo. Hễ cầu liền được, không bao giờ hết.

7- Nhà này Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật A Súc, v.v… vô lượng chư Phật mười phương đều hiện đến. Khi vị Thượng nhơn đây tưởng niệm các Ngài, các Ngài thuyết tạng pháp bí yếu của chư Phật. Thuyết xong, các Ngài trở về.

8- Nhà này tất cả cung điện của chư Thiên và các Tịnh độ của chư Phật đều hiện ở trong đây.

Thưa Xá Lợi Phất, nhà này thường hiện ra tám pháp chưa từng có, khó được như thế. Ai thấy được việc không thể nghĩ bàn đó, mà lại còn ham ưa pháp Thanh văn sao.

Xá Lợi Phất nói: Vì sao cô không chuyển thân nữ thành thân nam.

Thiên nữ đáp: Mười hai năm nay tôi kiếm mãi cái tướng nữ nhân không được. Tại sao phải chuyển. Ví như nhà huyễn thuật hóa ra một người nữ huyen. Nếu có người hỏi rằng sao không chuyển thân nữ đó đi. Vậy người đó hỏi có đúng chăng.

Xá Lợi Phất đáp: Không đúng, huyễn hóa không có tướng nhất định. Còn phải chuyển đổi gì nữa.

Thiên nữ nói: Tất cả pháp cũng như thế, không có tướng nhất định. Tại sao lại hỏi không chuyển thân nữ. Tức thì Thiên nữ dùng sức thần thông biến Xá Lợi Phất thành Thiên nữ. Thiên nữ lại tự hóa mình giống Xa Lợi Phất mà hỏi rằng tại sao ngài không chuyển thân nữ đi.

Xá Lợi Phất đáp: Ta nay không biết tại sao lại biến thành thân đàn bà này.

Thiên nữ nói: Thưa Xá Lợi Phất, nếu ngài chuyển được thân đàn bà đó, thì tất cả người nữ cũng sẽ chuyển được. Như Xá Lợi Phất khôngphải người nữ mà hiện thân nữ, thì tất cả ngườinữ cũng lại như thế, tuy hiện thân nữ mà không phải người nữ. Vì thế, Phật nói tất cả các pháp không phải đàn ông, không phải đàn bà.

Bấy giờ, Thiên nữ thu nhiếp thần lực, thân Xá Lợi Phất trở lại như cũ. Thiên nữ hỏi Xá Lợi Phất: "Tương đàn bà bây giờ ở đâu”.

Xá Lợi Phất đáp: Tướng đàn bà không ở đâu, mà ở tất cả.

Thiên nữ nói: Tất cả pháp cũng như thế, không ở đâu mà ở tất cả.

Xá Lợi Phất hỏi Thiên nữ: Nàng chết rồi sẽ sanh ở đâu.

Thiên nữ đáp: Phật hóa sanh thế nào, tôi cũng hóa sanh thế ấy.