cool hit counter

Nghi Thức Vu Lan - Báo Hiếu


 

Kinh / Nghi Thức Vu Lan - Báo Hiếu

Lần nghe: 6

NGUYỆN HƯƠNG

 

                                                                  Đốt nén tâm hương trước Phật đài,
 
                                                                  Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai.
 
                                                                  Cầu xin nhân loại lên bờ giác,

                                                                  Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

 

                                                                  Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà,

                                                                  Lòng thành gởi tận chốn bao la.
 
                                                                  Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ,
 
                                                                  Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà.

 

                                                                  Đốt nén tâm hương ở Ta bà,
 
                                                                  Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca.
 
                                                                  Cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất,

                                                                  Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa.

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)


TÁN PHẬT

                                                                 Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn,

                                                                 Thân của Ngài vô tận phước lành.

                                                                 Từ bi cứu khổ độ sanh,

                                                                 Chúng con đảnh lễ chí thành quy y.

 

LỄ PHẬT

* Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy).

 * Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (1 lạy).

 * Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc Thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (1 lạy).

  

TÁN DƯƠNG CHI

                                                                Cành dương nước pháp rưới ba ngàn

                                                                Quan Âm cam lộ cứu trần gian

                                                            &