cool hit counter

Bổn Môn Pháp Hoa KinhHT THÍCH TRÍ QUẢNG


 

Kinh / Bổn Môn Pháp Hoa Kinh

Lần nghe: 38 | Tác giả: HT THÍCH TRÍ QUẢNG

NGUYỆN HƯƠNG

                                                                  Đốt nén tâm hương trước Phật đài,
  
                                                                  Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai.
 
                                                                  Cầu xin nhân loại lên bờ giác,

                                                                   Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

 

                                                                   Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà,

                                                                   Lòng thành gởi tận chốn bao la.
 
                                                                   Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ,
 
                                                                   Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà.
 
 
 
                                                                   Đốt nén tâm hương ở Ta bà,
 
                                                                   Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca.
 
                                                                   Cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất,

                                                                   Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa.


NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

 

TÁN PHẬT 

Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn,

Thân của Ngài vô tận phước lành.

Từ bi cứu khổ độ sanh,

Chúng con đảnh lễ chí thành quy y.

 

LỄ PHẬT

 
 NAM MÔ QUY Y THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

 NAM MÔ QUY Y THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT TÔN PHÁP.(1 lạy)

 NAM MÔ QUY Y THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT HIỀN THÁNH TĂNG.(1 lạy)

 NAM MÔ TỐI THƯỢNG THỪA VIÊN GIÁO DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH.(1 lạy)

 NAM MÔ CỬU VIỄN THẬT THÀNH ĐẠI ÂN GIÁO CHỦ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.(1 lạy)

 NAM MÔ PHÁP HOA KINH CHỨNG TÍN THỊ HIỆN ĐA BẢO NHƯ LAI.(1 lạy)

 

Nam mô Oai Âm Vương Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật.

Nam mô Nhiên Đăng Phật.

Nam mô Đại Thông Trí Thắng Phật.

Nam mô Không Vương Phật.

Nam mô Vân Tự Tại Đăng Vương Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật.

Nam mô Vân Lôi Âm Vương Phật.

Nam mô Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI QUÁ KHỨ NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

 

Nam mô A Súc Phật.

Nam mô Tu Di Đảnh Phật.

Nam mô Thiện Đức Phật.

Nam mô Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật.

Nam mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật.

NAM MÔ ĐÔNG PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

 

Nam mô Sư Tử Âm Phật.

Nam mô Sư Tử Tướng Phật.

NAM MÔ ĐÔNG NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

 

Nam mô Hư Không Trụ Phật.

Nam mô Thường Diệt Phật.

NAM MÔ NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

 

Nam mô Đế Tướng Phật.

Nam mô Phạm Tướng Phật.

NAM MÔ TÂY NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Độ Nhứt Thiết Thế Gian Khổ Não Phật.

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

 

Nam mô Tu Di Tướng Phật.

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật.

NAM MÔ TÂY BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

 

Nam mô Vân Tự Tại Phật.

Nam mô Vân Tự Tại Vương Phật.

NAM MÔ BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

 

Nam mô Hoại Nhứt Thiết Thế Gian Bố Úy Phật.

NAM MÔ ĐÔNG BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

 

Nam mô Tịnh Thân Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Hoa Túc An Hành Phật.

Nam mô Quang Minh Phật.

Nam mô Danh Tướng Phật.

Nam mô Diêm Phù Na Đề Kim Quang Phật.

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.

Nam mô Pháp Minh Phật.

Nam mô Phổ Minh Phật.

Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.

Nam mô Đạo Thất Bảo Hoa Phật.

Nam mô Bảo Tướng Phật.

Nam mô Thiên Vương Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật.

Nam mô Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Phật.

Nam mô Ta La Thọ Vương Phật.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI VỊ LAI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

 

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát.

Nam mô Đắc Đại Thế Bồ tát.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ tát.

Nam mô Bất Hưu Tức Bồ tát.

Nam mô Bảo Chưởng Bồ tát.

Nam mô Dược Vương Bồ tát.

Nam mô Dược Thượng Bồ tát.

Nam mô Dũng Thí Bồ tát.

Nam mô Bảo Nguyệt Bồ tát.

Nam mô Nguyệt Quang Bồ tát.

Nam mô Mãn Nguyệt Bồ tát.

Nam mô Đại Lực Bồ tát.

Nam mô Vô Lượng Lực Bồ tát.

Nam mô Việt Tam Giới Bồ tát.

Nam mô Bạt Đà Ba La Bồ tát.

Nam mô Di Lặc Bồ tát.

Nam mô Bảo Tích Bồ tát.

Nam mô Đạo Sư Bồ tát.

Nam mô Diệu Quang Bồ tát.

Nam mô Đức Tạng Bồ tát.

Nam mô Kiên Mãn Bồ tát.

Nam mô Đại Nhạo Thuyết Bồ tát.

Nam mô Trí Tích Bồ tát.

Nam mô Thường Bất Khinh Bồ tát.

Nam mô Tú Vương Hoa Bồ tát.

Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ tát.

Nam mô Diệu Âm Bồ tát.

Nam mô Hoa Đức Bồ tát.

Nam mô Thượng Hạnh Ý Bồ tát.

Nam mô Trang Nghiêm Vương Bồ tát.

Nam mô Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ tát.

Nam mô Vô Tận Ý Bồ tát.

Nam mô Trì Địa Bồ tát.

Nam mô Đà La Ni Tự Tại Vương Bồ tát.

Nam mô Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ tát.

Nam mô Phổ Hiền Bồ tát.

NAM MÔ LAI THÍNH PHÁP HOA KINH NHỊ VẠN, BÁT VẠN, BÁT THẬP VẠN ỨC NA DO THA BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

 

Nam mô Thượng Hạnh Bồ Tát.

Nam mô Vô Biên Hạnh Bồ Tát.

Nam mô Tịnh Hạnh Bồ Tát.

Nam mô An Lập Hạnh Bồ Tát.

NAM MÔ TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT LỤC VẠN HẰNG HÀ SA BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

 

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG NHỨT THIẾT THÁNH HIỀN BỒ TÁT.(1 lạy)

 

Nam mô A Nan Tôn giả cập nhứt vạn nhị thiên Tỳ kheo đại Thánh Tăng.

Nam mô Phật Di Mẫu dữ lục thiên Tỳ kheo Ni chúng.

NAM MÔ PHÁP HOA KINH HOẰNG THÔNG LIỆT VỊ TỔ SƯ.(1 lạy)

 

Nam mô Đại Phạm Thiên Vương.

Nam mô Đế Thích Thiên Vương.

Nam mô Tỳ Sa Môn Thiên Vương.

Nam mô Trì Quốc Thiên Vương.

NAM MÔ PHÁP HOA KINH THỦ HỘ NHỨT THIẾT THIỆN THẦN.(1 lạy)

 

SÁM HỐI

Chí tâm sám hối :

                                                                     Con xưa đã tạo bao ác nghiệp,

                                                                     Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,

                                                                     Từ thân miệng ý mà sanh ra,

                                                                     Tất cả con nay xin sám hối.(3 lần)

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

 

PHÁT NGUYỆN

                                                                      Trước Phật đài con xin phát nguyện,

                                                                      Cõi Ta bà thị hiện độ sanh,

                                                                      Thọ trì, đọc tụng chơn kinh,

                                                                      Quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

 

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM TỰA

Thứ Nhứt

Tôi nghe như vầy, một thưở nọ Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá cùng chúng Tỳ kheo một muôn hai ngàn gồm cả La hán và bậc Tam hiền còn đang tu học. Tám vạn Bồ tát chuyển được Pháp luân Bất thối, tâm từ trải khắp trong các cõi nước, được Phật khen ngợi vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Lại có chư Thiên hơn bảy mươi ngàn, từ trời Tứ Thiên cho đến Hữu Đảnh cũng đều có mặt. Tám vị Long vương, bốn Càn thát bà, bốn A tu la, bốn Khẩn na la, bốn Ca lầu la cùng nhiều quyến thuộc tham dự pháp hội. Vua A Xà Thế cùng với quần thần, những người hộ đạo quý trọng Chánh pháp, thành kính đảnh lễ cúng dường Như Lai. Đức Phật cũng vì các người phát tâm Đại thừa mà nói kinh Vô Lượng Nghĩa dạy cho Bồ tát những pháp bí yếu của các Như Lai. Nói kinh này xong, Đức Phật liền nhập Vô lượng Nghĩa xứ Tam muội, thân tâm bất động.

Khi đó trời mưa hoa Mạn Đà La, Ma Ha Mạn Đà La, Mạn Thù Sa, Ma Ha Mạn Thù Sa cúng dường Đức Phật và cả chúng hội, đất đều rung động.

Bấy giờ từ tướng Bạch hào của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng chiếu khắp phương Đông một muôn tám ngàn cõi nước. Tất cả chúng hội được thấy lục đạo tứ sanh từ ngục A Tỳ cho đến cõi Trời Hữu Đảnh, sanh tử luân hồi, khổ não vô lượng. Lại thấy có Phật ra đời, thuyết pháp giáo hóa độ chúng Nhị thừa và hàng nhơn, Thiên. Cũng thấy các vị Bồ tát tùy thuận chúng sanh hiện các loại hình cứu khổ ban vui, thành tựu Lục độ vạn hạnh, trụ Bậc bất thối. Lại thấy sau Phật Niết bàn phân chia xá lợi, xây dựng tháp báu để Trời, người thờ. Bấy giờ Di Lặc và hàng tứ chúng đều rất ngạc nhiên trước việc lạ lùng từ xưa chưa thấy, cho nên mới hỏi Pháp vương tử Văn Thù Sư Lợi vì duyên cớ gì mà có điềm này? Văn Thù Sư Lợi bảo đại chúng rằng : Vô số kiếp trước có Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, mọi người cung kính vì Ngài biết rõ thực tướng các pháp, giải được mọi việc xảy ra trong đời và vượt khó khăn, làm Thầy Trời người, là Bậc Tôn quý, đã vì Thanh văn nói pháp Tứ đế, vì hàng trí thức nói pháp Nhân duyên, vì hàng Bồ tát nói pháp Lục độ làm cho chứng được Nhứt thiết Chủng trí. Kế đó đến hai muôn Phật đồng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh tiếp tục ra đời.

Đức Phật sau cùng lúc chưa xuất gia, có tám vương tử lãnh trị bốn phương đều được thái bình. Nhưng khi nghe vua thành Phật, họ liền bỏ ngôi theo Phật nghe pháp.

Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng nói Vô Lượng Nghĩa rồi nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam muội như Đức Thích Tôn. Sau khi xả định, Ngài nói Pháp Hoa khai thị Nhứt thừa trải sáu mươi kiếp, những người nghe pháp không thấy mệt mỏi như khoảng bữa ăn. Nói kinh này xong, Ngài thọ Phật ký cho Ngài Đức Tạng rồi nhập Niết bàn.

Diệu Quang pháp sư trì kinh Pháp Hoa, trải tám mươi kiếp, giáo hóa đại chúng trụ Bậc bất thối. Tám vương tử kia đầy đủ đạo hạnh của chư Bồ tát nên đều thành Phật, người thành sau cùng hiệu là Nhiên Đăng, Thầy của Trời, người và cũng là người thọ ký cho Đức Thích Ca.

Trong tám trăm người học rộng tài cao có một Bồ tát ưa xây chùa tháp, thường đến nhà giàu nên bị đại chúng gọi là Cầu Danh. Dù bị xem thường, Ngài vẫn tiếp tục vun trồng cội lành ở các Đức Phật; nay đủ từ tâm, thường ở Chánh định nên được Thích Tôn thọ ký kế đây thành Phật hiệu là Di Lặc, còn Diệu Quang Pháp sư chính là thân Ta ở thời quá khứ. Ta thấy điềm này cùng với trước kia đồng nhau không khác, cho nên nghĩ rằng Đức Phật sẽ nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, dạy cho Bồ Tát những điều bí yếu của các Như Lai.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

 

 

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM PHÁP SƯ

Thứ Mười

Bấy giờ Phật bảo Dược Vương Bồ tát, tất cả đại chúng, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, Thiên long, Bát bộ, người cầu Thanh văn, người cầu Bồ tát hay cầu Phật đạo mà ở trước Phật nghe kinh Pháp Hoa một câu, một kệ, một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký Vô thượng Bồ Đề.

Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người n