cool hit counter

Thông Bạch

Thi Nghi Lễ Và Khảo Hạch Nâng Y 2017


CHỦ NHẬT - Mùng 2/10 Âm lịch:

- 13h: Đại chúng vân tập

- 14h: TỤNG KINH

- 15h: HỌC NGHI LỄ

CHỦ NHẬT - mùng 9/10 Âm lịch:

- 12h30: Phật tử đã đăng ký quy y xin tập trung về điểm danh và nhận thẻ Quy y

- 13h: Truyền thọ Pháp y + Quy y Tam bảo

- 14h: TỤNG KINH

- 15h: THUYẾT PHÁP

- 16h: HỌC NGHI LỄ

CHỦ NHẬT - 16/10 Âm lịch:

- 13h: Đại chúng vân tập

- 14h: TỤNG KINH

- 15h: THUYẾT PHÁP

- 16h: HỌC NGHI LỄ

CHỦ NHẬT - 23/10 Âm lịch:

- 13h: Đại chúng vân tập

- 14h: TỤNG KINH

- 15h: THUYẾT PHÁP

- 16h: HỌC NGHI LỄ

CHỦ NHẬT - 30/10 Âm lịch (tức 17-12-2017):

THI NGHI LỄ + KHẢO HẠCH NÂNG Y (đợt 1)

- 6h00: Đại chúng vân tập, nhận thẻ dự thi

- 7h00 -> 8h00: THI NGHI LỄ

- 8h30: KHẢO HẠCH NÂNG Y (gồm Y MỞ + Y NÂU)

CHỦ NHẬT - 7/11 Âm lịch (tức 24-12-2017):

THI NGHI LỄ + KHẢO HẠCH NÂNG Y (đợt 2)

- 6h00: Đại chúng vân tập, nhận thẻ dự thi

- 7h00 -> 8h00: THI NGHI LỄ

- 8h30: KHẢO HẠCH NÂNG Y (gồm Y MỞ + Y NÂU)


NỘI QUY

THI NGHI LỄ & THI NÂNG Y

Theo sự chỉ đạo của Hòa thượng (Viện chủ chùa Huê Nghiêm), Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khi tham dự các kỳ thi Nghi lễ hoặc thi nâng y gồm có: Y mở (cấp 2) và Y nâu (cấp 3) cần phải tuân thủ nội quy sau đây:

1. THI NGHI LỄ:

Phật tử đăng ký học khóa Nghi lễ, mới được dự thi.

2. THI NÂNG Y:

*Đối với Phật tử thọ y mở đai trắng (cấp 2)

- Thẻ Quy Y được xác nhận từ 3 năm trở lên.

- Phải có Giấy Chứng nhận NGHI LỄ

- Phải thuộc 2 phẩm trong kinh Bổn Môn Pháp Hoa: (Phẩm Phổ môn thứ 25 + Phẩm Phổ Hiền thứ 28)

(Trường hợp: 1. Người già lớn tuổi hoặc người tàn tật... được thông qua phần thi Nghi lễ, nhưng phải thi khảo hạch kinh để nâng Y;

2. Người già từ 70 tuổi trở lên, có quá trình 10 năm tu học: được miễn thi khảo hạch kinh).

*Đối với Phật tử thọ Y nâu (cấp 3)

- Phải có Giấy Chứng nhận NGHI LỄ

- Phải có Giấy Chứng nhận CẤP 2 từ 3 năm trở lên.

- Phải thuộc hết 7 phẩm trong kinh Bổn Môn Pháp Hoa.

(Trường hợp: 1. Người già lớn tuổi hoặc người tàn tật... được thông qua phần thi Nghi lễ, nhưng phải thi khảo hạch kinh để nâng Y;

2. Người già từ 70 tuổi trở lên, có quá trình 10 năm tu học: được miễn thi khảo hạch kinh).

- ĐĂNG KÝ HỌC NGHI LỄ

(Ghi rõ Họ & tên, pháp danh, năm sinh, đơn vị quận)

- ĐĂNG KÝ KHẢO HẠCH Y MỞ hoặc Y NÂU

Y MỞ: PHẢI TRÌNH GIẤY CHỨNG NHẬN NGHI LỄ + THẺ QUY Y từ 3 năm trở lên

(Ví dụ: Thẻ Quy y là năm 2014 phải cộng thêm 3 năm = 2017 mới được đăng ký thi Y Mở)

Y NÂU: PHẢI TRÌNH GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA Y MỞ và cộng thêm 3 năm

(Ví dụ: Giấy chứng nhận Y Mở là năm 2015 phải cộng thêm 3 năm = 2018 mới được đăng ký thi Y Nâu)

 Đăng ký vào mỗi chiều Chủ nhật sau khóa tu