cool hit counter

Thông Báo

THAY ĐỔI THỜI GIAN LỄ QUY Y & THỌ PHÁP Y CHỦ NHẬT 14-3 ÂL (nhằm 25-4-2021)

CHỦ NHẬT, 14-3 ÂL (nhằm 25-4-2021)

SÁNG:
7H: Phật Tử tập tung

8H: Tụng kinh

CHIỀU:
13H: Phật tử quy y tập trung điểm danh và nhận thẻ quy y
14h: Truyền thọ Pháp Y - Lễ quy y - Tụng Kinh
18h: Tụng Kinh

THAY ĐỔI THỜI GIAN LỄ QUY Y & THỌ PHÁP Y  CHỦ NHẬT 14-3 ÂL (nhằm 25-4-2021)

THAY ĐỔI THỜI GIAN LỄ QUY Y & THỌ PHÁP Y

CHỦ NHẬT 14-3 ÂL (nhằm 25-4-2021)

SÁNG

7h: PHẬT TỬ TẬP TRUNG

8h: TỤNG KINH

 CHIỀU

13h: PHẬT TỬ QUY Y TẬP TRUNG ĐIỂM DANH VÀ NHẬN THẺ QUY Y

14h: TRUYỀN THỌ PHÁP Y – LỄ QUY Y – TỤNG KINH

18h: TỤNG KINH