cool hit counter

Thông Báo

Pháp Hội Dược Sư 2018 tại chùa Huê Nghiêm


* Ngày 17 tháng Giêng năm Mậu Tuất (04/03/2018)
        - 07h00   :   Trang nghiêm đạo tràng
        - 08h00   :   Khóa lễ Dược Sư Đàn 1
        - 14h00   :   Khóa lễ Dược Sư Đàn 2
        - 18h00   :   Khóa lễ Dược Sư Đàn 3
* Ngày 18 tháng Giêng năm Mậu Tuất (05/03/2018)
        - 08h00   :   Khóa lễ Dược Sư Đàn 4
        - 14h00   :   Khóa lễ Dược Sư Đàn 5
        - 18h00   :   Khóa lễ Dược Sư Đàn 6
* Ngày 19 tháng Giêng năm Mậu Tuất (06/03/2018)
        - 07h00   :   Trang nghiêm đạo tràng
        - 08h00   :   Khóa lễ Dược Sư Đàn 7
                           Tán đàn, hồi hướng kiết tường.

                            -  Hoàn mãn  -