cool hit counter

Thông Bạch

Pháp Hội Dược Sư 2017 tại chùa Huê Nghiêm


* Ngày 17 tháng Giêng năm Đinh Dậu (13/02/2017)
        - 06h00   :   Trang nghiêm đạo tràng
        - 07h00   :   Lễ thỉnh sư - Niêm đàn, khai kinh
        - 08h00   :   Khóa lễ Dược Sư Đàn 1
        - 14h00   :   Khóa lễ Dược Sư Đàn 2
        - 18h00   :   Khóa lễ Dược Sư Đàn 3
* Ngày 18 tháng Giêng năm Đinh Dậu (14/02/2017)
        - 08h00   :   Khóa lễ Dược Sư Đàn 4
        - 14h00   :   Khóa lễ Dược Sư Đàn 5
        - 18h00   :   Khóa lễ Dược Sư Đàn 6
* Ngày 19 tháng Giêng năm Đinh Dậu (15/02/2017)
        - 07h00   :   Trang nghiêm đạo tràng
        - 08h00   :   Khóa lễ Dược Sư Đàn 7
                           Tán đàn, hồi hướng kiết tường.

                            -  Hoàn mãn  -