cool hit counter

Thông Báo

LỊCH TU GIA HẠNH PHỔ HIỀN - Năm Mậu Tuất

* TUẦN THỨ 1:

         - Chủ Nhật, ngày 23/12/2018 (17/11 Âm lịch):

             +14h00: Tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa

             +15h00: Lễ Vía Phật A Di Đà

          - Thứ 3, ngày 25/12/2018 (19/11 Âm lịch):

             +17h00: Thuyết pháp

             +18h00: Lạy Sám Hối Hồng Danh

        - Thứ 5, ngày 27/12/2018 (21/11 Âm lịch):

             +17h00: Thuyết pháp

             +18h00: Lạy Sám Hối Hồng Danh

 * TUẦN THỨ 2:

         - Chủ Nhật, ngày 30/12/2018 (24/11 Âm lịch):

             +14h00: Tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa

             +15h00: Thuyết pháp

        Thứ 3, ngày 01/01/2019 (26/11 Âm lịch):

             +17h00: Thuyết pháp

             +18h00: Tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa

        Thứ 5, ngày 03/01/2019 (28/11 Âm lịch):

             +17h00: Thuyết pháp

             +18h00: Tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa

 * TUẦN THỨ 3:

         - Chủ Nhật, ngày 06/01/2019 (01/12 Âm lịch):

             +14h00: Tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa

             +15h00: Thuyết pháp

          Thứ 3, ngày 08/01/2019 (03/12 Âm lịch):

             +17h00: Thuyết pháp

             +18h00: Tụng kinh Bát Đại Nhân Giác

         - Thứ 5, ngày 10/01/2019 (05/12 Âm lịch):

             +17h00: Thuyết pháp

             +18h00: Tụng kinh Bát Đại Nhân Giác