cool hit counter

Thông Bạch

LỊCH TU GIA HẠNH PHỔ HIỀN - Năm Đinh Dậu

* TUẦN THỨ 1:

        - Thứ 5, ngày 04/01/2018 (18/11 Âm lịch):

             +17h00: Thuyết pháp

             +18h00: Lạy Sám Hối Hồng Danh

        - Chủ Nhật, ngày 07/01/2018 (21/11 Âm lịch):

             +14h00: Tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa

             +15h00: Thuyết pháp

 * TUẦN THỨ 2:

        Thứ 5, ngày 11/01/2018 (25/11 Âm lịch):

             +17h00: Thuyết pháp

             +18h00: Tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa

        - Chủ Nhật, ngày 14/01/2018 (28/11 Âm lịch):

             +14h00: Tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa

             +15h00: Thuyết pháp

 * TUẦN THỨ 3:

          Thứ 5, ngày 18/01/2018 (02/12 Âm lịch):

             +17h00: Thuyết pháp

             +18h00: Tụng kinh Bát Đại Nhân Giác

        - Chủ Nhật, ngày 21/01/2018 (05/12 Âm lịch):

             +14h00: Tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa

             +15h00: Thuyết pháp