cool hit counter

Thông Bạch

LỊCH TU GIA HẠNH PHỔ HIỀN - Năm ẤT MÙI

* TUẦN THỨ 1:

       - Chủ Nhật, ngày 17/11 Âm lịch:

             -07h00: Đại chúng vân tập

             -08h00: Tụng kinh Sám Hối H

             -10h00: Cúng quá đường, kinh hành niệm Phật.

           -13h00: LỄ QUY Y & Truyền Pháp Y (3 Y)
              Phật tử thọ Y trắng & Y nâu : phải mang theo thẻ logo của Đạo tràng

             -14h00: Tụng kinh

             -15h00: Thuyết pháp

             -18h00: Tụng kinh

      - Thứ 3, ngày 19/11 Âm lịch:

             -17h00: Thuyết pháp

             -18h00: Tụng kinh Sám Hối Hồng Danh

       - Thứ 5, ngày 21/11 Âm lịch:

             -17h00: Thuyết pháp

             -18h00: Tụng kinh Sám Hối Hồng Danh

* TUẦN THỨ 2:

        - Chủ Nhật, ngày 24/11 Âm lịch:

             -07h00: Đại chúng vân tập

             -08h00: Tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa

             -10h00: Cúng quá đường, kinh hành niệm Phật.

             -14h00: Tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa

             -15h00: Thuyết pháp

             -18h00: Tụng kinh

        - Thứ 3, ngày 26/11 Âm lịch:

             -17h00: Thuyết pháp

             -18h00: Tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa

        - Thứ 5, ngày 28/11 Âm lịch:

             -17h00: Thuyết pháp

             -18h00: Tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa

* TUẦN THỨ 3:

       - Chủ Nhật, ngày 01/12 Âm lịch:

            - 07h00: Đại chúng vân tập

            - 08h00: Tụng kinh Bát Đại Nhân Giác

            -10h00: Cúng quá đường, kinh hành niệm Phật.

            -14h00: Tụng kinh

            -15h00: Thuyết pháp

            -18h00: Tụng kinh Bát Đại Nhân Giác

      - Thứ 3, ngày 03/12 Âm lịch:

           -17h00: Thuyết pháp

           -18h00: Tụng kinh Bát Đại Nhân Giác

       - Thứ 5, ngày 05/12 Âm lịch:

           -17h00: Thuyết pháp

           -18h00: Tụng kinh Bát Đại Nhân Giác