cool hit counter

Thông Báo

LỊCH HỌC NGHI LỄ CỦA ĐẠO TRÀNG PHÁP HOA

Lưu ý:

* Đăng ký học thi Nghi lễ:

Ghi rõ họ & tên, năm sinh, đơn vị (quận, huyện) và pháp danh (nếu chưa có sẽ bổ sung trong danh sách quy y 14/10 ÂL).

* Đăng ký thi Y mở: 

Phải trình thẻ Quy y được 3 năm, Giấy chứng nhận Nghi lễ và thuộc 2 phẩm kinh theo Nội quy có quy định.

* Đăng ký thi Y nâu:

Phải trình Giấy chứng nhận Y mở được 3 năm và thuộc hết 7 phẩm kinh theo Nội quy có quy định.


NỘI QUY

THI NGHI LỄ  &  THI NÂNG Y năm 2019

 

Được sự chỉ đạo của Tôn Sư, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khi tham dự các kỳ thi Nghi lễ hoặc thi nâng y gồm có: ymở (cấp 2) và Y nâu (cấp 3) cần phải tuân thủ Nội quy sau đây:

1. THI NGHI LỄ

Phật tử đăng ký học khóa Nghi lễ, mới được dự thi.

(Ghi rõ Họ & tên, pháp danh, năm sinh, đơn vị quận, huyện ?)

2. THI NÂNG Y:

* Đối với Phật tử thi y mở (cấp 2)

- Thẻ Quy Y được xác nhận từ 3 năm trở lên. (Ví dụ: Quy y năm 2014,  phải cộng thêm 3 năm = 2017 mới được đăng ký thi Y mở)

- Phải có Giấy Chứng nhận NGHI LỄ

- Phải thuộc 2 phẩm trong kinh Bổn Môn Pháp Hoa:

    (Phẩm Phổ môn thứ 25 + Phẩm Phổ Hiền thứ 28).

* Đối với Phật tử thi Y nâu (cấp 3)

- Phải có Giấy Chứng nhận NGHI LỄ

- Phải có Giấy Chứng nhận CẤP 2 từ 3 năm trở lên. (Ví dụ: cấp GCN năm 2016, phải cộng thêm 3 năm = 2019 mới được đăng ký thi Y nâu)

- Phải thuộc hết 7 phẩm trong kinh Bổn Môn Pháp Hoa.

* Trường hợp đặc biệt: 

1. Người già lớn tuổi hoặc người tàn tật... được miễn thi Nghi lễ,

      nhưng phải thi khảo hạch kinh để nâng Y;

2. Người già từ 80 tuổi trở lên, có quá trình 10 năm tu học:

     được miễn thi các phần thi.


THÔNG BÁO

LỊCH THI NGHI LỄ + THI NÂNG Y + LỄ QUY Y năm 2019

CHỦ NHẬT - 6/11 ÂL(nhằm 1-12-2019):

THI NGHI LỄ + Y MỞ + Y NÂU (đợt 1)

SÁNG

- 6h30 : Đại chúng vân tập, nhận số báo danh dự thi

- 7h30 : THI NGHI LỄ

- 8h00 : THI NÂNG Y (gồm Y MỞ + Y NÂU)

CHIỀU - Thời khóa tu mỗi chiều như thường lệ

CHỦ NHẬT - 13/11 ÂL (nhằm 8-12-2019):

THI NGHI LỄ + Y MỞ + Y NÂU (đợt 2)

SÁNG

- 6h30 : Đại chúng vân tập, nhận số báo danh dự thi

- 7h30 : THI NGHI LỄ

- 8h00 : THI NÂNG Y (gồm Y MỞ + Y NÂU)

CHIỀU:

TRUYỀN THỌ PHÁP Y & LỄ QUY Y TAM BẢO

- 12h30: Đại chúng vân tập theo 3 cấp bậc:

Y NÂU - Y MỞ - Y THỌ

* (Phật tử mới Quy y: có mặt sớm 12h30 điểm danh, nhận THẺ QUY Y)

* (Phật tử thọ Y MỞ: phải đeo Pháp y thọ và có logo trắng)

* (Phật tử thọ Y NÂU: Phải đeo Pháp y mở và có logo nâu)

- 13h00: TRUYỀN THỌ PHÁP Y

- 14h00 -> 16h00: TỤNG KINH - THUYẾT PHÁP