cool hit counter

Thông Báo

LỄ QUY Y-THỌ PHÁP Y VÀ LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ


CHÙA HUÊ NGHIÊM, QUẬN 2

Tổ chức Khóa LỄ QUY Y VÀ THỌ PHÁP Y

   
    *  CHỦ NHẬT  31/12/2017 (nhằm 14-11 âm lịch)

             THI NGHI LỄ + KHẢO HẠCH NÂNG Y (cho Phật tử ở các tỉnh)

                        6 giờ     : Đại chúng vân tập, nhận thẻ dự thi

                        7 giờ  -> 8 giờ : Thi nghi lễ

                        8 giờ      : Khảo hạch nâng Y (gồm Y MỞ + Y NÂU) 

12 giờ 30 : Phật tử tập trung (áo tràng trang nghiêm)
 
13 giờ      : Truyền thọ Pháp y, lễ phát nguyện Quy y
                               Tam bảo 
 
                       14 giờ      : Khóa lễ tụng kinh
 
                       15 giờ      : Lễ vía Phật A Di Đà

  *  THỨ 2 01/01/2018 (nhằm 15-11 âm lịch)
  
                       16 giờ           : Cúng thí thực
                       
                       17 giờ           : Tụng giới Bồ tát 
 
                       18 giờ           : Tụng kinh Sám Hối

  *  THỨ 3 02/01/2018 (nhằm 16-11 âm lịch)
  
                       17 giờ           : Phật tử tập trung
 
                       17 giờ 30      : Khóa lễ tụng kinh, kinh hành niệm Phật.

  *  THỨ 4 03/01/2018 (nhằm 17-11 âm lịch)
  
                       17 giờ           : Phật tử tập trung
 
                       17 giờ 30      : Khóa lễ tụng kinh, kinh hành niệm Phật.