cool hit counter

Thông Báo

Lễ Khai Kinh Dược Sư

Ngày 17 tháng Giêng Âm lịch, theo truyền thống chùa Huê Nghiêm, là lễ khai kinh Dược Sư cầu quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận.

Tuy nhiên để phòng tránh dịch Covid-19, bảo đảm sức khỏe cho mọi người và an toàn cho cộng đồng, đề nghị quý Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa một lòng thanh tịnh chí thành trước Tam Bảo, thực hiện nghi lễ và trì tụng kinh Dược Sư tại nhà theo thời khóa truyền thống.

Cầu chúc quý Phật tử thân tâm an lạc, gia đạo hạnh phúc, dịch bệnh Covid-19 sớm tiêu trừ.