cool hit counter

Phật Pháp Và Đời Sống

Mỉm cười trong đau khổ

Mỉm cười trong đau khổ

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 72 tại chùa Phổ Quang ngày 5-7-2009)

Phật giáo & dân số

Phật giáo & dân số

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 73 tại chùa Phổ Quang ngày 12-7-2009)

Đạo đức của người tại gia

Đạo đức của người tại gia

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 71 tại chùa Phổ Quang ngày 28-6-2009)

Từ Bi & Hòa Bình Trong Phật Ngọc

Từ Bi & Hòa Bình Trong Phật Ngọc

HT Tôn Sư Thích Trí Quảng

Kính lão đắc thọ

Kính lão đắc thọ

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 74 tại chùa Phổ Quang ngày 19-7-2009)

Họa phước vô môn

Họa phước vô môn

(Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 63 tại chùa Phổ Quang ngày 19-4 -2009)