cool hit counter

Kiến Thức Phật Pháp

Đem Phật vào lòng, đem kinh vào lòng

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

 

Bài giảng tại trường hạ Việt Nam Quốc Tự, ngày 12-6-2018

Tôi trình bày về mối tương quan mật thiết giữa Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Phát triển giúp quý thầy hiểu rõ sự quan trọng này để không ch