cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
Tìm Phật trong Tam tạng Thánh giáo & tìm Phật ngoài Thánh giáo

Từ Phật giáo Nguyên thủy có hướng nhìn về Phật giáo Đại thừa và đứng ở lập trường Đại thừa để quan sát toàn thể Pháp giới. Trên bước đường tu hành, chúng ta lên đến đỉnh cao là “Không”. Thế giới chúng ta sống là thế giới hữu, tức thế giới của muôn hình vạn trạng sai biệt về nghiệp thức của con người, nên mỗi người đều thấy khác nhau. Vì vậy, Phật nói chúng ta mang cặp kính màu nên có cái thấy khác nhau...

Phật Pháp Và Đời Sống
Không lệ thuộc vật chất - Không nghĩ thiện - Không nghĩ ác

Khi Đức Phật thành đạo ở cội bồ-đề, đầu tiên Ngài quét sạch hết phiền não và kế tiếp, Ngài chuyển hóa thân tứ đại thành Pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Pháp thân Tỳ Lô Giá Na là ánh sáng trí tuệ của Phật chiếu khắp mười phương ba đời, không có gì mà Ngài không biết, không chỗ não mà trí tuệ Phật không xuyên suốt, gọi là Phật chứng Tam minh: Túc mạng minh, Thiên nhãn minh và Lậu tận minh; nói cách khác, Phật thấy rõ...